• Hem
 • Auktionsvillkor

AUKTIONSVILLKOR

 • Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning. Objektet säljes till högstbjudande för näst högsta bud + en fast höjning. Finns endast ett bud säljes objektet till utropspris. Vid två lika bud gäller det först inkomna. Underbud accepteras ej.

 • Alla bud skall avges i svenska kronor. Alla fakturor avseende köp på auktionen ställs ut av AB Philea, organisationsnummer 556326-1949, som är ekonomisk och juridisk motpart för alla köpare på och inlämnare till auktionen.

 • Köparprovisionen är 25 % på klubbat auktionspris (förutom på de rena myntauktionerna där köparprovisionen är 21 %). En objektavgift på 20 kr per köpt objekt läggs också till köparprovisionen (gäller ej myntauktionerna). Allt detta gäller även för utländska kunder. AB Philea använder sig av vinstmarginalsystemet (VMB), vilket betyder att moms inte specificeras på fakturor. Dessutom tillkommer i förekommande fall frakt- och försäkringskostnader.

 • Avgivet bud är bindande. Vid bud för annans räkning ansvarar budgivaren för att försäljningsvillkoren uppfylles som om det vore eget bud. Budgivaren är också ansvarig för av honom/henne gjorda fel i auktionsuppdraget. Likaså vid obekräftade telefon- och telegrambud är budgivaren ansvarig för eventuella fel och missuppfattningar.

 • Auktionsuppdrag behandlas så omsorgsfullt som möjligt, dock utan några andra åtaganden från AB Phileas sida. Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer från auktionen och avböja bud utan att ange skäl härför. Vi förbehåller oss rätten att vid missförstånd eller meningsskiljaktigheter utlysa ny budgivning.

 • Betalning sker kontant eller mot förskottsfaktura. Objektet förblir säljarens egendom till dess full likvid erlagts. Likvid skall erläggas inom 8 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning debiteras ränta med 2 % per påbörjad månad räknad på fakturabeloppet, samt kravavgift med 40 kronor. Har likvid ej inkommit 30 dagar efter fakturadatum eller om köparen vägrar att betala, kan objektet utan ytterligare meddelanden säljas på köparens bekostnad.

  Utländska kunder erhåller förhandsfaktura.

 • Objekten säljs i befintligt skick såvida inte andra utfästelser om deras kvalitet har gjorts i katalogen eller på Internet. Detta innebär bland annat att som fel betraktas i första hand på foto ej synliga defekter eller avvikelser från kvalitetsbeskrivning av enstaka objekt/serier. Beträffande samlingar eller partier innebär det att näringsidkare inte äger rätt att göra några påföljder gällande och att den enskilde konsumentens möjlighet är begränsad till vad som stadgas i konsumentköplagens § 9.

 • Reklamationer skall göras inom skälig tid efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, normalt inom 10 dagar efter det att köparen har mottagit objekten eller haft möjlighet att göra detta genom avisering om objektens översändande från dennes postombud. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus köparprovision och eventuellt porto.

 • Auktionären kan vid reklamation kräva intyg från opartisk välkänd expert. Objektet med äkthetsintyg kan, om auktionären så anser befogat, endast returneras om minst två opartiska och välkända experter har en från intygsskrivaren avvikande mening.

 • AB Philea har ensamt rätt att utse vilken internationellt erkänd expert som skall användas, om inte annat överenskommits innan bud lämnats.

 • Avgivande av muntliga bud eller auktionsuppdrag innebär godkännande av ovanstående villkor.

 • För filatelistiska auktionsobjekt är katalognummer och värden hämtade ur Facit för Norden samt Michel för alla andra länder och områden, om inget annat anges.

AB Philea är medlem i Sveriges Frimärkshandlareförbud.Fasta höjningar

1 000 kr med

50 kr

1 001 kr –

5 000 kr med

100 kr

5 001 kr –

10 000 kr med

200 kr

10 001 kr –

25 000 kr med

500 kr

25 001 kr –

50 000 kr med

1 000 kr

50 001 kr –

100 000 kr med

2 000 kr

100 001 kr –

200 000 kr med

5 000 kr

200 001 kr –

500 000 kr med

10 000 kr

500 001 kr –

med

25 000 kr

Auktionären kan frångå de fasta budstegen.