GLOSSARY

Common abbreviations
Abbreviation Swedish English
bl.a. bland annat among others, e.g.
brht, br.ht bruten hörntand broken corner perforation
ca, c:a cirka approximately, about
cpl komplett complete
dubbl dubblett, dubbletter duplicate, duplicates
F Facit Facit catalogue
ft felande tand missing perforation
inkl inklusive including
katv, kat.v katalogvärde catalogue value
kht kort hörntand short corner perforation
kpl komplett complete
kt kort tand short perforation
ktt korta tänder short perforations
Mi Michel Michel catalogue
mkt mycket very
mnh postfriskt mint never hinged
ngt något some
nr nummer number
o stämplat cancelled, used
op, opt övertryck overprint
ostpl ostämplat mint, hinged
saml samling collection
sc, snc snedcentrerad off-centered
s/s block souvenir sheet
st stycken copies, number of
stpl stämplat cancelled, used
t. ## tandning ## perforation ##
t.ex. till exempel for example, e.g.
tfl tunn fläck thin Spot
tn ## tandning ## perforation ##
(x) ostämplat utan gummi mint without gum
x ostämplat mint, hinged
xx postfriskt mint never hinged

Dictionary
Swedish English
albumblad album leaves
alltid always
andra other
antal number
årssats year set
åtta eight
automathäfte slot-machine
baksida reverse
biområden associated areas
bl.a., bl a among others
blad pane, sheet
blandad mixed
blank glossy
blå blue
boktryck letter-press printing
bra good
brev letter, cover
brevkort post card
bruksmärke ordinary stamp
brun brown
bättre better
centrering centering
cylindersiffra cylinder number
del part
delad divided
djup deep
dubbel, dubbelt double
dubbeltryck double print
dubblett duplication, duplicate
endast only
en one, a
engelsk English
ett one, a
exemplar copy, item
Facitvärde Facit catalogue
fastsättare hinge
feltryck printing error
fem five
fet thick, bold
fin fine, good
fläck spot
flera several
flerfärgad multicoloured
flygpost air mail
fosfor phosphor
format size
frimärke stamp
frimärkshäfte stamp booklet
från from
fyndlåda box
fyra four
fyrblock block of four
fyrkantstämpel square postmark
fältpost army post
färgad coloured
färgstreck colour line
förmånligt advantageous
förskjuten misplaced
gamla, gammal, gammalt old
genomskinlig transparent
genuin genuine
glättad glossy
gravyr engraving
grundsamling basic collection
grå grey
grön green
gul yellow
gummering gum
gummi gum
handgjord hand-made
hel, hela, helt whole, complete
helark full sheet
helsak postal stationary
huvudsakligen mainly
hygglig decent
häfte booklet
hög high
höger right
högvalör high value
i in
i par in pair
inkl inclusive of
inklippt cut in
innehåll contents
inrikes inland (domestic)
insticksbok stock book
järnvägsmärke railway stamp
karmin carmine
katalogvärde catalogue value
klar bright
klassiskt classical
klämalbum (a kind of album)
komplett complete
kors cross
kortbrev letter card
krona crown
kryss cross
kungamärken stamps with kings
kuvert envelopes
kval., kvalitet quality
lagerbok stock book
liggande horizontal
lila lilac
liten, litet small
ljus light
lodrät, lodräta, lodrätt vertical
lot lot
luckfyllare stamp in bad condition
lågt low
lösen postage due
matt dull
med with
men but
mest mostly
militärpost military mail
mindre smaller
mkt very
mycket very
märken stamps
mörk dark
nedtill below
nio nine
nominal, nominell face value
nytryck reprint
nytt new
nästan almost
och and
okänd unknown
olika different
oliv olive
omgraverad reingraved
omslag cover
omvänd inverted, reversed
orange orange
ostämplad unused, mint
osynlig invisible
över over
övertryck surcharge
ovikt unfolded
övrigt other
paketpost parcel post
parentes brackets
parti accumulation
plåt plate
populär popular
porto rate
portotaxa postage rate
postanvisning money order
postfrisk mint unhinged
postförskott C.O.D.
postgiro postal giro
postnummer postal code
praktexemplar excellent copy
prick dot
provtryck proof
prägling engraving
on
påse bag
påtryck surchage
pärm file, binder
rad line
ram frame
randig striped
rek, rek-brev, rekbrev registered letter
reklammärken advertisement stamps
restsamling remainder
riss tear
rosa rose, pink
rulle coil
ryggtryck spine print
rättvänd not inverted/reversed
röd red
Röda kors-, Röda korset Red Cross
samling collection
sammanhängande connected
sen late
senare later
serie set
sex six
sexblock block of six
siffra figure, digit
sju seven
skadad damaged
skuggad shaded
skuret cut
sköld shield
smal narrow
små small
sned slanting
snedcentrerad off-centered
spegeltryck offset impression
spricka flaw, crack
spridning spread
stjärnstämpel star cancellation
stor, stora, stort large
streckad shaded
streckperforerad line-perforated
strålstämpel ray cancellation
stående standing, upright
stämpel cancellation
stämplad used
svag weak
svarskort reply card
svart black
svensk Swedish
sämre worse
taggig serrated
tandning perforation
tidig early
till to
tillägg addition
tilläggsmärke semi-postal stamp
tio ten
tjänste official stamps
tre three
trevlig appealing
tryck printing
trycksak printed matter
tunn thin
tunt papper thin paper
två two
typ type
upp- och nedvänd upside down
upplaga total issue
upprepa repeat
upptill above
utan without
utgivningsdag day of issue
utrop reserve price
utställning exhibition
vacker beautiful
valör denomination
vapentyp coat of arms type
variant variety
vattenmärke watermark
veck crease
vikt, vikta folded
viktigt important
vinkel angle
vinkelskuren angular cut, corner cut
visirblad visir pages
vit white
vågrät, vågräta, vågrätt horizontal
välbesatt well represented
välfylld well filled
vänster left
värde value
årssats year set
åtta eight
över over
övertryck surchage
övrigt other