Publicerad 2018-05-22 – Click here for an English version

AB Phileas integritetspolicy

AB Philea (nedan ”Philea”) och dess bifirmor Frimärkskompaniet och Myntkompaniet samt det till Philea relaterade bolaget Mimir HB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter etc.

Vilka typer av uppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter dvs all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Det omfattar t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkonto, samt kundnummer. I vissa fall även personnummer (t.ex. indirekt när bankkontot är ett personnummer i Nordea eller när kunder säljer guld- eller silverföremål direkt (ej via auktion) till oss.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

Vår behandling av dina uppgifter

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter och historik för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c).

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter och historik, för att kunna tillhandahålla kundservice på bästa sätt.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (artikel 6.1 b), intresseavvägning (artikel 6.1 f; Philea har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter och historik för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna erbjuda dig utbudet på våra auktioner, att lämna in objekt till dessa auktioner, eller andra relevanta avseende våra produkter och tjänster. Marknadsföringen sker via t.ex. auktionskataloger, brev, telefon och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (artikel 6.1 f) och samtycke (artikel 6.1 a)

Lagringstider

Vi sparar alla de personuppgifter som vi samlar in i vår kunddatabas. Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för de ändamål som vi har angett här ovan så länge som du är aktiv kund hos oss, och i upp till 10 år därefter.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan vidare annat än om så begärs av myndigheter.

Dina rättigheter

Du har lagliga rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.

Vi listar dina rättigheter nedan. I slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Philea som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har vanligen rätt att utnyttja rättigheterna kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller mycket arbetskrävande får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi besvarar en begäran snarast och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan begära ytterligare information från dig om det krävs för att bekräfta din identitet.

Rätt till information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt till ett utdrag av de uppgifter som vi behandlar, under förutsättning att begäran sker skriftligen och inkluderar ditt namn, namnunderskrift, adress, samt telefonnummer eller e-postadress, så att vi kan säkerställa att registerutdraget skickas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om uppgifterna är vi har om dig är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be att få uppgifterna korrigerade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till.

Rätt att dina uppgifter raderas eller att vår behandling av uppgifter begränsas

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

Vi kan dock inte tillmötesgå en begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att spara uppgifter, eller om vi behöver dem för att försvara våra rättigheter eller skydda tredje mans rättigheter.

Rätt att göra invändningar

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke
Kontakta oss på telefon: 08-640 09 78.

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring

Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter via auktionskataloger, brev, e-post, eller telemarketing.

Ring då, eller klicka på avregistrera i e-postmeddelandet. Du kan även avregistrera dig brevledes. Ange då namn och kundnummer.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål i första hand direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig AB Philea

AB Philea är ansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

AB Philea, Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm.

Ändring av integritetspolicyn

Philea kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats www.philea.se.